0

Ivana Hostová

Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave . V roku 2013 na Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove obhájila dizertačnú prácu na tému Básnický preklad poézie Sylvie Plathovej do slovenčiny a poézia Mily Haugovej.

Venuje sa reflexii prekladovej i domácej poézie.  Štúdie a recenzie publikuje vo viacerých domácich i zahraničných literárnych časopisoch a zborníkoch. Je autorkou bilančných hodnotení ročnej produkcie slovenskej poézie pre Knižnú Revue a rozhlasových relácií o súčasnej slovenskej poézii. V roku 2013 jej vyšla monografia Haugovej Plathová, Plathovej Haugová. O prekladoch poézie Sylvie Plathovej.