0

Milina Svítková

Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo v odbore chorvátsky jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra na FiF UK v Bratislave, kde ukončila aj doktorandské štúdium slavistiky. Prekladá súčasnú prózu z chorvátskeho, nemeckého a srbského jazykového prostredia.