0

Júlia Choleva Vrábľová

Pracuje v centre pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na oddelení sociálnej lingvistiky v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV. Zaoberá sa sociálnou povahou jazyka, výskumom jazykovej ideológie a jazykovej politiky, v súčasnosti predovšetkým akvizičného jazykového plánovania pre ľudí a deti v škole, pre ktoré je slovenčina druhým či cudzím jazykom. Výskumu jazykovej ideológie a verejného priestoru sa venovala tiež počas študijného pobytu v Centre pragmatiky na Univerzite v Antverpách.